+ 48 500 25 66 45 kontakt@syntactive.pl

akademia hr

KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA HR Z DOFINANSOWANIEM NAWET DO 100%

Czym jest Akademia HR

Witaj w Akademii HR – najlepszym na rynku programie rozwoju wiedzy i umiejętności menedżerów i specjalistów Human Resources

k

Cel Akademii HR

Akademia HR dostarczy Twojejmu zespołowi wiedzę i praktyczne umiejętności, które pomogą Ci sprostać najważniejszym wyzwaniom współczesności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalistyczne kursy i szkolenia

Znajdziesz u nas zróżnicowane szkolenia i kursy dla managerów HR oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi dowolnej branży i specjalności. 

g

Nawet 100% dofinansowania

Nasze kursy szkolenia mogą być dofinansowane nawet do 100% wartości. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania – skontaktuj się z nami.

Dla kogo jest Akademia HR?

Akademia HR to atrakcyjne, jakościowe szkolenia i usługi doradcze dla menedżerów i specjalistów HR firm dowolnej branży i wielkości z terenu całej Polski.

Jak sprawdzić, czy moja firma kwalifikuję się do Akademii HR?

To bardzo proste! Wypełnij formularz kontaktowy (niżej). W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą nasz specjalista i zada Ci kilka pytań oraz ustali następne działania.

Dlaczego mam wybrać Waszą firmę?

Szkolenia organizowane przez Syntactive są niezwykle praktyczne. Trenerzy wyznaczeni do prowadzenia szkoleń w ramach programu Akademia HR to praktycy z ogromnym doświadczeniem oraz niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały.

AKADEMIA HR: WYBRANE SZKOLENIA – Zakres Tematyczny

Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy

 • Założenia i zasady zrównoważonego rozwoju oraz polityki personalnej w przedsiębiorstwie.
 • Strategie HR – wyzwania i zmiany na rynku pracy ukierunkowane na zróżnicowany rozwój.
 • Nowe trendy kształtowania polityki personalnej w organizacji i jak je wwykorzystać w polityce personalnej przedsiębiorstwa.
 • Employee Experience i jego znaczenie dla pracodawcy i przyszłych pracowników.
 • Analiza procesów HR i ich wykorzystanie w kreowaniu polityki personalnej.
 • Badanie satysfakcji z pracy jako metoda włączania pracowników w rozwój organizacji.
 • Zarządzanie zmianą: pojęcia, metody i narzędzia podczas wdrażania strategii HR.
 • Zarządzanie pracownikami w oparciu o potencjał na rzecz osiągania celów firmy.
 • Rola komunikacji w budowaniu relacji między HR a głównymi grupami współpracowników z firmie.

Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

 • Diagnoza kluczowych czynników zmian społecznych i gospodarczych wpływających na procesy zarządzania kapitałem ludzkim.
 • Nowe trendy HR. Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na zmiany na rynku pracy.
 • Determinanty rynku pracy kształtujące zmiany w środowisku pracy. Analiza casy study.
 • Zmiany w modelach pracy i masowy cyfrowy upskilling pracowników.
 • Nowoczesna diagnoza potrzeb rozwojowych, technologicznych, społecznych firmy gwarantujących skuteczną zmianę.
 • Innowacyjne rozwiązania w obszarze polityki personalnej własnej firmy.
 • Czynniki społeczne w procesie zmiany rynkowej. Transformacja kompetencji i zarządzanie różnorodnością.
 • Kluczowe aspekty wdrażania zmian w procesach organizacyjnych.
 • Komunikacja w zmianie.
 • Analiza wprowadzonej zmiany, jej skutków, identyfikacja źródeł oporu i sposobów radzenia sobie z nimi. Zadania HRu w procesie zmiany.

Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

 • Czynniki społeczno-demograficzne i ich wpływ na funkcjonowanie oraz rozwój firmy.
 • Współpraca międzypokoleniowa – różnice budujące sukces. Cztery pokolenia na rynku pracy.
 • Analiza 4 pokoleń oraz wyzwań jakie stoją przed organizacją, HR i managerem.
 • Sposoby motywowania pracowników z poszczególnych grup wiekowych.
 • Cross-trening między stanowiskami. Zarządzanie zasobami ludzkimi i transfer wiedzy.
 • Narzędzia i sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespołach międzypokoleniowych.
 • Praca zespołowa jako klucz do efektywnych zespołów.
 • Regulacje i rozwiązania prawne sprzyjające zatrudnianiu osób starszych.
 • Wypalenie zawodowe – psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego oraz sposoby budowania odporności.

Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji

 • Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji
 • Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością – trend czy normalność. Kluczowe pojęcia, korzyści i wyzwania związane z różnorodnością i wielokulturowością w organizacji.
 • Analiza trendów społecznych i demograficznych dotyczących różnorodności i wielokulturowości.
 • Kluczowe aspekty i punkty standardu zarządzania różnorodnością i inkluzji pracowników.
 • Istotne wartości kultury opartej o zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością.
 • Polityka równego traktowania – jak ją zaprojektować i wdrożyć w Twojej firmie.
 • Filary zarządzania różnorodnym zespołem: wyzwania, trudności i ograniczenia w zarządzaniu.
 • Narzędzia wspierające zarządzanie różnorodnym i wielokulturowym zespołem.
 • Różnice w komunikacji, w tym kulturowych, wpływających na nieporozumienia w pracy zespołu.
 • Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników różnych kultur i grup wiekowych.
 • Wykorzystywanie różnorodności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności

 • Identyfikowanie i rozpoznawanie różnych form dyskryminacji, min. takich jak płciowa, rasowa, wiekowa, religijna, seksualna itp.
 • Omówienie głównych przepisów i regulacji prawnych związane z równym traktowaniem w miejscu pracy.
 • Budowanie świadomości różnorodności i inkluzji pracowników jako podstawy równości szans.
 • Tworzenie polityk i praktyk promujących równość szans i niedyskryminację.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia inkluzywnych zespołów i środowiska pracy.
 • Działania zapobiegające uprzedzeniom i dyskryminacji w rekrutacji, ocenie pracowników, awansach, wynagrodzeniu i rozwoju.
 • Metody przeciwdziała wszelkim przejawom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Programy kształtujące wartości i postawy równego, partnerskiego traktowania wszystkich pracowników oraz wrażliwości na wszelkie przejawy nierówności.
 • Monitorowanie poziomu satysfakcji pracowników oraz wprowadzanie niezbędnych działań modelujących związanych z realizacją polityki i programów równościowych.

Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową

 • Praca zdalna i hybrydowa. Prawne aspekty, korzyści i rola HR w zarządzaniu pracą zdalną i elastycznym czasem pracy
 • Zarządzanie zespołem rozporoszonym – komunikacja i delegowanie zadań
 • Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników w codziennych wyzwaniach wynikających ze specyfiki pracy zdalnej lub hybrydowej
 • Efektywność zespołów pracujących zdalnie
 • Narzędzia i technologie wspierające organizację pracy zdalnej i hybrydowej
 • Monitorowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych w oparciu o wyznaczone cele i posiadane dane
 • Zarządzanie równowagą między pracą a życiem osobistym w pracy zdalnej i hybrydowej. Psychologiczne aspekty i programy wsparcia dla pracowników korzystających z pracy zdalnej lub hybrydowej.
 • Konflikty elementem rozwoju dojrzałego zespołu.  Źródła, rodzaje i sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych związanych z pracą zdalną i hybrydową
 • Kontrola a zaufanie i odpowiedzialność pracownika na pracy zdalnej i hybrydowej
 • Zarządzanie zmianami związanymi z wprowadzeniem pracy zdalnej i hybrydowej.  Praktyczne wdrożenie w firmie.

Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy

 • Mechanizmy i tendencje rynkowe kształtujące potrzebę wprowadzania nowych modeli organizacji pracy.
 • Podstawowe założenia nowych modeli organizacji pracy, takich jak praca zwinna (agile) i zróżnicowane zespoły.
 • Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem elastycznych, partnerskich form świadczenia pracy.
 • Regulacje prawne regulujące właściwe prowadzenie elastycznych, partnerskich form świadczenia pracy.
 • Wsparcie liderów w budowaniu efektywnych zespołów opartych na różnych modelach pracy.
 • Dostosowywanie procesów rekrutacyjnych do współpracowników preferujących partnerskie formy świadczenia pracy.
 • Dostosowywanie form i rozwiązań prawnych do partnerskich modeli i form świadczenia pracy.
 • Wdrażanie systemów umożliwiających monitoring efektywności pracy osób wykorzystujących nowe formy świadczenia pracy.
 • Wdrażanie systemów motywacyjnych dostosowanych do nowych modeli i form świadczenia pracy.
 • Dopasowywanie i wdrażanie rozwiązań komunikacyjnych dostosowanych do nowych modeli i form świadczenia pracy.
 • Zasady tworzenia atmosfery współpracy, kooperacji i zaangażowania pracowników w osiąganiu wspólnych rezultatów.
 • Budowanie kultury organizacyjnej wspierającej nowe modele pracy.

Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi

 • Wprowadzenie: kluczowe akty prawne o prawach osób niepełnosprawnych dla polityki personalnej firmy i standard dostępności.
 • Inkluzja społeczna: Nowoczesne podejście do osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.
 • Sposoby zapewniania dostępności – tworzenie środowiska pracy ukierunkowanego na dostosowanie stanowisk i warunków pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.
 • Zasady savoir vivre w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 • Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów i przeciwdziałanie im w działalności praktycznej z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 • Budowanie kultury pracy oparte na poszanowaniu potrzeb i integracji osób ze szczególnymi potrzebami w firmie.
 • Efektywne metody komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnymi o różnych rodzajach dysfunkcji.
 • Główne typy barier (w tym architektoniczne, przestrzenne i sprzętowe) oraz praktyczne sposoby ich ograniczania.
 • Nowoczesne technologie ułatwiające pracę i czynne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu firmy.

Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR

 • Procesy migracyjne i ich wpływu na politykę HR.
 • Trendy społeczno-gospodarcze oraz zjawiska kształtujące procesy migracyjne.
 • Różne grupy migrantów i ich motywy podejmowania pracy w Polsce.
 • Główne wyzwania polityki HR związane z procesami migracyjnymi.
 • Regulacje prawne dotyczące zatrudniania pracowników z zagranicy (w tym osób z Ukrainy).
 • Weryfikacja potencjału, kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników z zagranicy.
 • Rozwiązania i oferty pracy ukierunkowane do odpowiednich kandydatów z zagranicy.
 • Adaptacja, integracja i efektywność pracy nowych pracowników migracyjnych.
 • Organizacja wsparcia dla pracowników z zagranicy związana z ich pracą w Polsce. Działania eliminujące bariery językowe między pracownikami z różnych krajów.
 • Współpraca międzykulturowa i budowanie wizerunku firmy otwartej na różnorodność.
 • Rozwiązywanie konfliktów związanych z różnicą stylów pracy migrantów z różnych krajów i profilaktyka nadużyć względem pracowników z zagranicy.

Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych

 • Procesy biznesowe i rynkowe istotne dla działalności firmy.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim. Czynniki społeczne, gospodarcze i polityczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji. Analiza zasobów.
 • Aktualne trendy biznesowe oraz HR w kontekście działań rozwoju firmy na rynku.
 • Budowania przewagi konkurencyjnej firmy z wykorzystaniem procesów HR.
 • Dobre praktyki HR i ich implementowanie w firmie.
 • Strategia organizacji a procesy i projekty rozwojowe.
 • Kształtowanie i modelowanie procesów HR powiązane ze wskaźnikami biznesowymi na poziomie pracowników, zespołów oraz całej organizacji.
 • Działania wspierające pro aktywność do łączenia procesów HR z potrzebami rozwojowymi.
 • Korzyści z wykorzystania i wymiany wiedzy biznesowej w swoim zespole oraz całej organizacji.

Digital - wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR

 • Wykorzystanie wybranych narzędzi z pakietów biurowych w procesach HR: przykłady i inspiracje.
 • Automatyzacja procesów rekrutacyjnych.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące implementacji systemów do przesiewania CV, testów online oraz analizy danych z mediów społecznościowych.
 • Przegląd popularnych platform e-learningowych.
 • Tworzenie i dostosowywanie kursów online, monitorowanie postępów szkoleniowych pracowników.
 • Analiza danych i raportowanie w HR z użyciem technologii cyfrowych – najważniejsze zasady.
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi do analizy danych z zakresu zasobów ludzkich – casu study.
 • Tworzenie efektywnych raportów i wskaźników KPI dla działu HR.
 • Cloud HR – zarządzanie danymi pracowniczymi w chmurze – zasady, procesy i narzędzia.
 • Korzyści i ryzyka związane z przechowywaniem danych pracowniczych w chmurze.
 • Bezpieczeństwo danych w HR – wyjaśnienie kluczowych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych pracowniczych.
 • Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych i zasobów ludzkich przed atakami cybernetycznymi.

Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy

 • Kluczowe znaczenie analityki w kontekście zmian rynku pracy.
 • Najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania analityki w procesach HR.
 • Sprawdzone zasady gromadzenia, analizy i raportowania danych HR.
 • Metody i narzędzia analizy danych wykorzystywanych w obszarze HR.
 • Techniki analizy danych jakościowych i ilościowych w obszarze HR.
 • Wykorzystanie statystycznych metod i narzędzi w analizie danych HR.
 • Analityka w procesach rekrutacji, selekcji i oceny pracowników.
 • Wdrażanie analityki HR.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji oparciu o talenty.
 • Wykorzystanie analityki w zarządzaniu wiekiem, różnorodnością i nowymi formami pracy.
 • MS Excel – zastosowanie programu do analizy danych HR.
 • Praktyczne wykorzystanie analizy danych do skutecznego zarządzania procesami HR.

Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy

 • Wprowadzenie do zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników: wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z zrównoważonym zarządzaniem potencjałem pracowników.
 • W poszukiwaniu balansu między potrzebami pracowników a celami organizacji.
 • Kluczowe działania wspierające rekrutację, selekcję i wdrażanie nowych pracowników nastawione na różnorodność potencjału.
 • Analiza wpływu zrównoważonego zarządzania na efektywność i długoterminowy rozwój organizacji.
 • Nowe wyzwania rynku pracy: identyfikacja i analiza aktualnych trendów i zmian na rynku pracy. 
 • Rozwój kompetencji miękkich pracowników. Metody identyfikacji i rozwijania kompetencji miękkich u pracowników.
 • Zrównoważony rozwój kariery zawodowej.
 • Tworzenie planów rozwoju kariery z uwzględnieniem długoterminowych celów pracowników.
 • Wprowadzenie do programów promocji zdrowego stylu życia i strategii redukcji stresu w miejscu pracy.
 • Przegląd nowoczesnych narzędzi HR, platform e-learningowych i systemów analizy danych w kontekście zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników.
 • Cese study: praktyczne aspekty wdrożenia technologii w procesach zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy

 • Projektowanie i wdrażanie projektów szkoleniowo-rozwojowych w organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • Analiza potrzeb w kontekście technologicznego wsparcia pracy.
 • Wybór odpowiednich narzędzi i metod nauczania: platformy MOOC, intranet firmowy, firmowe kanały audio i video, komunikatory.
 • Śledzenie postępów i osiągnięć przy użyciu narzędzi analitycznych.
 • Upskilling: identyfikacja kompetencji przyszłości i projektowanie procesów technologicznego wparcia pracy ukierunkowanych na kształtowanie tych kompetencji.
 • Analiza trendów i kompetencji przyszłości – krzywa HYPE i analiza scenariuszowa.
 • Współpraca i wymiana wiedzy w obszarze narzędzi digital i automatyzacji, w tym wykorzystywanie technologii sztucznej inteligencji do rozwijania kluczowych kompetencji pracowników.
 • Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacjom.
 • Zarządzanie projektami wsparcia pracy w nowoczesnej metodyce Agile.
 • Zasady projektowania spersonalizowanych programów rozwojowych, uwzględniających zróżnicowane potrzeby i możliwości pracowników z różnych generacji na rynku pracy.
 • Studium przypadku: Przygotowanie multimedialnego szkolenia z komunikacji międzypokoleniowej w metodyce Agile.

zAUFALI NAM:

RMF Group ∙ Sandoz Novartis Group ∙ Selgros ∙ DMG Mori ∙ Bridgestone ∙ Drosed ∙ NovaCode ∙ G2A.com ∙ KeyWords Studios ∙ Dajano ∙ Hydrex Diagnosis ∙ IPME ∙ Seris Konsalnet ∙ Lexmark ∙ MSWiA ∙ Narodowy Instytut Wolności ∙ Remontowa Lighting ∙ Poczta Polska ∙ Domotel ∙ Petmex ∙ Qubiqua ∙ Shop-Dent ∙ Vigran ∙ Orbico Group ∙ Oring∙ Polska Grupa Farmaceutyczna ∙ Polonis Druk ∙ Wropak ∙ Tok-Frez ∙ TJX Europe ∙ Blue Line Work ∙ AiFO ∙ Herbapol Wrocław ∙ ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne ∙ JagMar ∙ Zasada Bikes ∙ Eko-Pak ∙ Elmax

Duis tristique pretium nunc, eget imperdiet tortor auctor et. Mauris porttitor mollis metus at sollicitudin. Etiam id bibendum ipsum. Proin molestie, velit eget euismod rhoncus.

Jhon Smith, CEO @ Labib Digital Studio

Fusce in sapien sit amet lectus iaculis porttitor ac at magna. Proin at lectus tincidunt ante dapibus rhoncus. Maecenas eget ornare ipsum. Sed quis consequat lorem.

Thomson Polan, CEO @ Caramal Digital Studio
Logo Grupa RMF
Logo Key Words Studios
Sandoz Logo
Zasada Bikes Logo
Logo Drosed małe
NovaCode logo
DMG Mori logo
Poczta Polska logo

AKADEMIA HR W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – FAQ

Czym jest Akademia HR?

Akademia HR jest projektem dofinansowania szkoeń i konsultingu, realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Rynek pracy w ciągu ostatnich lat zmienił sie diametralnie: nastąpiła cyfryzacja firm, automatyzacja procesów, wiele firm wdrożyło niestandardowe metody pracy jak praca zdalna i hybrydowa, najstępuję starzenie się kadr. Poza tym coraz ięcej organizacji napotyka takie zjawiska jak wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, konieczność realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Program dofinansowanych szkoleń i usług doradczych Akademia HR Skierowany jest do przedsiębiorców, menedżerów oraz zespołów i pracowników HR zarówno z sektora MŚP, jak i dużych firm a dofinansowanie może wynosić nawet do 100% wartości usług w projekcie.

Jak mogę trzymać dofinansowanie?

Wypełnij formularz kontaktowy a w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą nasz specjalista ds. szkoleń dofinansowanych. 

Na podstawie wywiadu wstępnie określi możliwość dofinansowania. Jeśli Twoja firma zakwalifikuje się do programu – my zajmiemy się wszystkimi formalnościami: napiszemy wniosek, złożymy go, przygotujemy niezbędną dokumentację a następnie pomożemy w rozliczeniu.

Ile wynosi dofinansowanie w ramach Akademii HR PARP?

Usługi z Akademia HR mogą być dofinansowane nawet do 100% wartości usługi. W ramach całego naboru przeznaczono łącznie 100 000 000 zł na dofinansowanie projektów. Jeżeli chodzi o wkład własny przedsiębiorcy, refundacja kosztów usługi może wynosić maksymalnie 80% kosztów netto/brutto gdy wkład jest wniesiony w postaci opłaty.  

Ale uwaga! Jeśli wkład własny jest wniesiony w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi.

Informacje na temat limitów dofinansowania będą dostępne wkrótce. Wypełnij formularz jeśli chcesz otrzymać szczegóły, gdy tylko zostaną opublikowane.

Na co można przeznaczyć fundusze w ramach Akademii HR?

Możliwości jest całkiem sporo, ponieważ w ramach programu Akademia HR, możesz skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe takie jak:

 • Usługi doradcze i szkoleniowe: Możesz wykorzystać środki na usługi, które mają na celu nabycie, utrzymanie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Te usługi są zgodne z Opisem Kompetencji HR (OKHR).
 • Refundacja wynagrodzeń pracowników: Dofinansowanie obejmuje również koszty wynagrodzeń uczestników za czas uczestnictwa w usłudze szkoleniowej w godzinach pracy poniesionych przez przedsiębiorcę.
 • Pozostałe koszty bezpośrednie: Wsparcie może pokryć także pozostałe koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usług takie jak materiały szkoleniowe, wynajęcie salki na szkolenie itp.
Dlaczego mam wybrać firmę Syntactive na partnera w szkoleniach?

Powodów jest co najmniej 9. Nasze przewagi w stosunku do konkurencji pokazuje poniższa tabela: 

Korzyść dla Ciebie

Szkolenia SYNTACTIVE

Większość konkurencyjnych firm szkoleniowych

Wszystkie koszty uwzględnione w cenie szkolenia

Tak! Żadnych ukrytych kosztów

 

Część firm nie uwzględnia w ofercie kosztów dojazdu i noclegów trenera i oczekuje dodatkowo ich pokrycia przez Klienta

Dofinansowanie do szkoleń

Tak! Nawet do 100% wartości szkolenia. Formalności załatwia portal SzkoleniaSprzedaz.pl

 

Większość firm nie organizuje szkoleń dofinansowanych

Bezpłatne konsultacje 1 na 1 z trenerem po zakończeniu szkolenia

Tak! Do 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia

 

Brak

Monitoring Efektywności Szkoleń: ewaluacja i weryfikacja wiedzy i umiejętności Uczestników szkoleń

 

Tak! W formie online oraz wizyt kontrolnych w terenie (opcjonalnie)

 

Brak

Kadra trenerska

Trenerzy – TYLKO praktycy z gruntownym przygotowaniem metodycznym

 

Na ogół trenerzy bez późniejszego doświadczenia w biznesie

Bezpłatna diagnoza potrzeb

Tak! Diagnoza dwuetapowa: rozmowa z liderem projektu po stronie klineta i formularz online

 

Tak – jednoetapowe

Programy szkoleń

Przygotowywane pod konkretną firmę, idealnie dopasowane do potrzeb i uwzględniające specyfikę branży

 

Szkolenia z gotowego szablonu, jednakowe dla firm różnych branż

Metodyka szkoleń

Zróżnicowana i dostostosowana do tematu, Uczestników i potrzeb. Obejmuje takie elementy jak warsztaty i ćwiczenia, dyskusje moderowane, filmy, gry szkoleniowe.

 

Wykład z użyciem slajdów PowerPoint. Czasem gry szkoleniowe.

Materiały szkoleniowe i podręczniki

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów ze szkolenia

 

Przeważnie szczątkowe materiały lub skrót materiałów

  Lepszy hr = lepszy zespół

  Lepszy zespół = większa efektywność, mniejsza rotacja, przyciąganie najlepszych kandydatów

  cele cyklu szkoleń akademia hr PARP

  Rozwój kompetencji zespołów HR

  Operator programu szkoleń dofinansowanych w ramach programu Akademia HR określił 5 najważniejszych celów programu:

  Rozwój kompetencji zespołów HR: Przez promowanie doskonalenia umiejętności i kompetencji specjalistów i menedżerów HR, projekt wspiera budowanie efektywnych zasobów pracowniczych bez względu na branżę czy wielkość firmy.

  Nowe technologie w HR

  Wdrażanie, adaptacja i efektywne wykorzystanie nowych technologii: Projekt Akademia HR PARP ma pomóc firmom wybrać najlepsze technologie informatyczne dla działów HR oraz dostosować się do nowych technologii poprzez wsparcie w procesie transformacji cyfrowej firmy. Obejmuje to również automatyzację procesów HR takich jak rekrutacja, ocena, onboarding (wdrażanie nowych prconików), szkolenia czy rozwój pracowników. PARP zapewnia środki na usługi, które pomagają wprowadzić nowoczesne narzędzia HR do Twojej organizacji.

  Praca zdalna i hybrydowa

  Wsparcie dla pracy zdalnej i hybrydowej: Praca zdalna i hybrydowa, która jeszcze do niedawna była wyjąkiem, stała się w ostatnich latach istotnym składnikiem polityki personalnej firm. jedynie Akademia HR PARP koncentruje się na dostarczaniu szkoleń i usług, które pomagają firmom skutecznie wdrażać procesy i narzędzia dla pracy zdalnej i hybrydowej oraz zarządzać zmianą modelu pracy aby zminimalizować wady i zmaksymalizować zalety pracy zdalnej i hybrydowej.  W ramach Akademii HR otrzymasz dofinansowanie do szkoleń i narzędzi wspierających zarządzanie zespołami rozproszonymi w wirtualnym środowisku.

  Równość szans i zrónoważony rozwój

  Promowanie równości szans i zrównoważonego rozwoju: Akademia HR promuje rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania zróżnicowanymi zespołami. W tych samych zespołach często procują osoby, które pochodzą z bardzo różnych pokoleń, kultur, środowisk. Szkolenia w ramach programu Akademia HR PARP mają zapewnić płynną współpracę osób o różnych kompetencjach i bagażu doświadczeń życiowych.  Prowadzone są tematów takich jak: „Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy”, „Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR”, „Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych”, „Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy”.

  Integracja osób niepełnosprawnych

  Integracja osób z niepełnosprawnościami: Akademia HR PARP wspiera integrację osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy, bez względy na rodzaj niepełnosprawności. Czyni to oferując dofinansowane szkolenia z tematów takich jak, na przykład „Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi”.

  PARP

  Więcej informacji na temat zasad dofinansowania znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

  Logo PARP Akademia HR

  AKADEMIA HR PARP – SZKOLENIA I USŁUGI DORADCZE DLA FIRM Z DOFINANSOWANIEM DO 100%

  Warto przeczytać

  Najpopularniejsze tematy szkoleń dla HR w 2024 roku

  Szkolenia dla HR to odpowiedź na nowoczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi W HR jak w każdej innej dziedzinie kompetencje pracowników zmieniają się w zależności od potrzeb organizacji. Przykładowo, jeszcze 15 lat temu umiejętność kreowania...